Još jedan korak ka Gradu bez radioaktivnih gromobrana


Prisustvo radioaktivnih gromobrana bilo je decenijski
problem u Novom Sadu.

Radioaktivni gromobrani predstavljaju izvore jonizujućeg zračenja, a 60-tih godina postavljani su u cilju efikasnije zaštite od atmosferskog pražnjenja groma na pojedinim lokacijama u Gradu, o kojima nije vođena tačna evidencija.

Takođe, problem predstavljaju oštećeni radioaktivni gromobrani, kao i neadekvatno postupanje sa njima. Kako bi se eliminisao mogući rizik po zdravlje ljudi ali i po životnu sredinu, zakon je propisao zabranu njihove dalje upotrebe.

Jedan od izazova iz oblasti zaštite životne sredine za Grad Novi Sad bio je uklanjanje radioaktivnih gromobrana i njihova zamena odgovarajućim.

Zato je odlučeno da se rešavanje problema radioaktivnih gromobrana stavi na listu prioritetnih aktivnosti za 2019. godinu. Opredeljena su sredstva za izradu “Studije rasporeda radioaktivnih gromobrana u gradu Novom Sadu” koja je poverena Departmanu za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta. Analizom lokacija konstatovano je 36 radioaktivnih gromobrana na teritoriji Grada.

Obezbeđena su sredstva za uklanjanje radioaktivnih gromobrana i postavljanje novih, na 24 lokacije (javno vlasništvo ili zgrade za kolektivno stanovanje). Projekat je realizovan u periodu septembar-oktobar 2019. godine. Na 12 lokacija u privatnom vlasništvu pokrenuti su postupci za uklanjanje, u skladu sa članom 249. Zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 95/18 i 10/19).

Napravljen je još jedan korak ka zdravijem gradu – Gradu bez radioaktivnih gromobrana. Realizacija uklanjanja radioaktivnih gromobrana dobila je svoje zasluženo mesto, a građani Novog Sada bezbedniju životnu sredinu.

foto: ilustracija

Najveći aquapark na Balkanu - gradiće se u Novom Sadu: Voda u svim bazenima će biti mineralna

"Koliko će značiti novi most pitajte ljude u Begeču, Futogu, na Adicama i Novom naselju i Telepu..."