Nova linija GSP: Auto­bu­si od No­vog Sa­da do Čor­ta­no­va­ca od ok­to­bra


Auto­bu­si JGSP-a pre­vo­zi­će put­ni­ke od No­vog Sa­da do
Čor­ta­no­va­ca od ok­to­bra, po­tvr­đe­no je Dnev­ni­ku u tom grad­skom pred­u­ze­ću.

Svi de­ta­lji o bro­ju vo­zi­la i re­du vo­žnje bi­će sa­op­šte­ni na­knad­no.

Ta vest ob­ra­do­va­će ži­te­lje tog me­sta u in­đij­skoj op­šti­ni, kao i sta­nov­ni­ke vi­kend-na­se­lja Ban­stol, ko­ji su zbog pre­ki­da že­le­znič­kog sa­o­bra­ća­ja iz­me­đu Be­o­gra­da i No­vog Sa­da u fe­bru­a­ru, go­to­vo od­se­če­ni od sve­ta. To je, uosta­lom, i bio raz­log što je po­kre­nu­ta ini­ci­ja­ti­va da to no­vo­sad­sko pred­u­ze­će us­po­sta­vi me­đu­me­snu auto­bu­sku li­ni­ju do Čor­ta­no­va­ca.

Auto­bu­ska li­ni­ja na po­me­nu­toj re­la­ci­ji spa­da u red me­đu­me­snih, što iz­i­sku­je pret­hod­no usa­gla­ša­va­nje s li­ni­ja­ma dru­gih pre­vo­zni­ka ko­ji oba­vlja­ju pre­voz put­ni­ka na toj re­la­ci­ji, od­no­sno na pod­ruč­ju No­vog Sa­da, Srem­skih Kar­lo­va­ca i In­đi­je, uklju­ču­ju­ći i Čor­ta­nov­ce.

Utvr­đi­va­nje is­pu­nje­no­sti uslo­va u po­gle­du za­štit­nih vre­me­na za no­ve re­do­ve vo­žnje oba­vlja se jed­nom go­di­šnje u Pri­vred­noj ko­mo­ri Sr­bi­je, a zah­te­vi za to do­sta­vlja­ju se naj­ka­sni­je do 1. fe­bru­a­ra. JGSP „No­vi Sad” je do­sta­vio pred­log no­vih me­đu­me­snih re­do­va vo­žnje i, po­što ni­je bi­lo pri­go­vo­ra, us­peo je da usa­gla­si no­vu li­ni­ju od auto­bu­ske sta­ni­ce u No­vom Sa­du do cen­tra Čor­ta­no­va­ca.

izvor: dnevnik.rs, agencije, foto: NSinfo