Javni poziv za energetsku sanaciju Spensa: Taži se rešenje - za smanjenje troškova rada


Grad Novi Sad zadržava pravo da ne pokrene postupak

Grad Novi Sad poziva sva zainteresovana domaća ili strana pravna lica da upute neobavezujuće pisane ponude za energetsku sanaciju kroz pobolјšanje energetske efikasnosti objekta Sportskog i poslovnog centra „Vojvodina“.

Za svrhu ovog poziva, pod energetskom sanacijom podrazumeva se sprovođenje mera za pobolјšanje energetske efikasnosti u cilјu smanjenja potrošnje svih vrsta energije i vode i smanjenja ukupnih troškova rada, održavanja i upravlјanja energetskim sistemom u objektu.

Nakon analize primlјenih ponuda, nadležni organi Grada Novog Sada mogu pokrenuti odgovarajući postupak za izbor partnera. Analizu će vršiti radna grupa koju je obrazovao Grad Novi Sad.

Namera Grada je da se smanje troškovi rada, održavanja i upravlјanja energetskim sistemom i dostigne zadovolјavajući energetski bilans, što bi doprinelo značajnim uštedama prilikom korišćenja objekta Sportskog i poslovnog centra „Vojvodina“.

Pisma o zainteresovanosti (pisane ponude) se dostavlјaju poštom ili neposredno predajom na pisarnicu Gradske uprave za opšte poslove, Trg slobode br. 1, Novi Sad, u dva primerka, uz istovremeno slanje putem elektronske pošte na adresu milijana.radovanovic@uprava.novisad.rs najkasnije do 15. aprila 2019. godine do 12 časova.

Pre slanja pisama o zainteresovanosti, svim potencijalnim partnerima će biti omogućen uvid u odgovarajuću dokumentaciju nakon potpisivanja izjave o čuvanju poverlјivih podataka.

Ovaj poziv je u svemu neobavezujući i objavlјuje se samo radi istraživanja tržišta, te u tom smislu ne obavezuje Grad Novi Sad da pokrene bilo kakav postupak izbora partnera.

Grad Novi Sad zadržava pravo da ne pokrene postupak izbora partnera, kao i da izmeni i dopuni elemente ovog neobavezujućeg javnog poziva, i ne snosi bilo kakvu odgovornost za eventualne troškove ili štetu koje bi takve izmene prouzrokovale potencijalnom partneru ili trećim licima.

Neobavezujući javni poziv objavlјen je na internet prezentaciji Grada Novog Sada: www.novisad.rs

POPULARNO