U planu - Sportski park, pijaca i vrtić u Sadovima


Prostor koji plan detaljne regualcije obuhvata graniči se sa
nasipom "Marija Snežna" na istoku i sever, južnu granicu predstavlja pruga Beograd - Novi Sad - Subotica, dok je severozapadna i zapadna strana ograničena već izgrađenim objektima u ovom naselju.

Površina građevinskog područja je 92,95 hektara, a preovlađujuću namenu prostora čini porodično stanovanje, pored kojeg se planira izgradnja objekata poslovno-stambene namene, dečija ustanova, sportski park, zaštitno zelenilo, park, pijaca, opštegradski centar.

Trenutno stanje je takvo da na ovom području postoji oko 30 objekata, koji su uglavnom bespravno izgrađeni i koji su u postupku legalizacije.

"Najveći deo zemljišta je neizgrađen i neuređen, a pojedinačne parcele se koriste za individualnu poljoprivrednu delatnost. Planirani broj stanovnika kreće se između 5.000 i 6.000 i ceo prostor je u većoj meri izolovan od Petrovaradin, pa se nameće potreba da se pored preovlađujućeg stanovanja formiraju i drugi komplementarni sadržaji, koji će doprineti kvalitetu života stanovnika ovog područja", dodaje se u Planu, prenosi 021.rs.

izvor: 021.rs, foto: ilustracija