Ispod Gradića pronašli tragove praistorijskih ljudi


Osim konzervatorskih radova, koje su tokom prošle godine
stručne službe Zavoda za zaštitu spomenika kulture Novog Sada započele na objektima u podrgađu Petrovaradinske tvrđave, ovog proleća prionulo se i na zaštitna arheološka iskopavanja u podnožju tog značajnog fortifikacijskog objekta – na Donjoj tvrđavi s podgrađem, ili Gradiću, kako se u narodu odmilja zove taj deo Petrovaradina.

Tokom aprila obavljena su arheološka iskopavanja u delu Ulice Vladimira Nazora, od ugla s Beogradskom do ugla s Ulicom prote Mihalića, i najstariji predmeti pronađeni u tom delu podgrađa potiču iz vremena eneolita (bakarnog doba) i IV milenijuma pre nove ere.

Po rečima arheologa-konzervatora Dušanke Veselinov iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture, osim nalaza iz praistorijskih perioda, pronađeni su predmeti i iz rimskog i poznosrednjovekovnog perioda, kao i oni koji pripadaju novom veku i vremenu austrijske i austrougarske dominacije na ovim prostorima, prenosi Dnevnik.

„U okviru te značajne prostorne kulturno-istorijske celine, u koju spadaju Gornja i Donja tvrđava s podgrađem, otkriveno je do danas više lokaliteta s arheološkim sadržajem i ostacima materijalne kulture od srednjeg paleolita do poznog srednjeg i novog veka“, kaže Dušanka Veselinov.

Dodaje da su, tokom zaštitnih arheoloških radova koji su sprovedeni na Gornjoj tvrđavi od 2002. do 2004. godine, pronađeni i dokumentovani ostaci materijalne kulture iz vremena srednjeg paleolita, preko niza praistorijskih kultura, antičkog, srednjovekovnog i novovekovnog nasleđa, a koji kroz niz značajnih nalaza predstavljaju izuzetan doprinos, menjaju i dopunjuju naša saznanja o Petrovaradinskoj tvrđavi i danas se čuvaju u Muzeju grada Novog Sada.

Osim slučajnih nalaza i praćenja građevinskih radova u drugoj polovini 20. veka, kako kaže Dušanka Veselinov za Dnevnik, na tom prostoru do sada nije bilo arheoloških iskopavanja. Sadašnja istraživanja preduzeta su pre rekonstrukcije infrastrukture i parternog uređenja u delovima ulica Vladimira Nazora, Lisinskog i Prote Mihaldžića, koji su sastavni deo uređenja podgrađa, tačnije, restauracije i konzervacije fasada tamošnjih objekata.

Uprkos tome što je taj prostor ispresecan i u velikoj meri devastiran trasama raznih savremenih instalacija, kao što su kanalizacija, vodovod, gasovod, elektroinstalacija, te šahtovima prilikom ranijih građevinskih radova, Dušanka Veselinov kaže da pronađene zone imaju očuvanu stratigrafiju (naslojavanje) i ostatke materijalne kulture nekadašnjih stanovnika današnjeg Gradića.

„Tokom prošle sedmice su započeti arheološki radovi i u Ulici Vatroslava Lisinskog“, navela je sagovornica Dnevnika.

Kaže da su terenske arheološke radove planirali da realizuju po fazma, usklađujući ih s dinamikom građevinskih zahvata, odnosno rekonstrukcijom infrastrukture, konzervatorskim radovima na fasadama okolnih objekata i, naposletku, u odnosu na funkcionisanje života i rada stanovnika i korisnika tog dela podgrađa.

U svakom slučaju, predviđeno je da se realizacija zaštitnih arheoloških radova odvija tokom 2018. godine u zavisnosti od arheoloških nalaza ugroženih izgradnjom.

izvor: dnevnik.rs, foto: Zavod za zaštitu spomenika kulture

POPULARNO