Novi Sad radi na rešavanju pitanja JKP Stan


Grad Novi Sad i JKP „Stan“ Novi Sad su, kao naručioci, u skladu
sa Zakonom o javnim nabavkama i Zakonom o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama, sproveli otvoreni postupak javne nabavke, koji je, nakon izvršene stručne ocene, obustavlјen.

S obzirom na to da Zakon o javnim nabavkama predviđa mogućnost da se, nakon sprovedenog otvorenog postupka, sa ponuđačem koji je dostavio ponudu, uđe u pregovarački postupak, naručioci će u narednih nekoliko dana, doneti odluku da li će se iskoristiti takva mogućnost.

Pregovarački postupak podrazumeva značajno kraće rokove i proceduru u kojoj ponuđač dopunjava svoju ponudu dostavlјenu u otvorenom postupku, tako da je učini prihvatlјivom. Komisija je održala sastanak sa ponuđačem, u skladu sa članom 111. Zakona o javnim nabavkama, na osnovu kojeg će, između ostalog, odlučiti o dalјem toku postupka.

POPULARNO