Simbol Novog Sada ostaje: Ru­še­nje Spen­sa ni­je re­al­na op­ci­ja


No­vi Sad će do­bi­ti no­vu usta­no­vu, No­vo­sad­ski deč­ji kul­tur­ni cen­tar

po­tom i ce­lo­kup­no vla­sni­štvo nad zgra­dom ne­ka­da­šnjeg Rad­nič­kog uni­ver­zi­te­ta od­no­sno No­vo­sad­skog otvo­re­nog uni­ver­zi­te­ta, a za Apo­te­ku „No­vi Sad“ tra­ži­će se pri­vat­ni part­ner, od­lu­či­la je Skup­šti­na gra­da na rad­noj sed­ni­ci.

„Po­sle Apo­te­ke ide­mo od­mah na Spens“, ka­zao je gra­do­na­čel­nik Mi­loš Vu­če­vić, na­vo­de­ći da se i za to pred­u­ze­će pri­pre­ma plan sa­na­ci­je. „Grad će tu vo­di­ti ra­ču­na o sport­skim sa­dr­ža­ji­ma, te­re­ni­ma, objek­ti­ma. Mi tu ne mo­že­mo da se igra­mo, Grad mo­ra da za­dr­ži upra­vljač­ka pra­va i da omo­gu­ći na­šim spor­ti­sti­ma i gra­đa­ni­ma da se ba­ve spor­tom i da se odr­ža­va­ju sport­ski do­ga­đa­ji.“

On je na­po­me­nuo da će ove go­di­ne Spens bi­ti do­ma­ćin ve­li­kim sport­skim ma­ni­fe­sta­ci­ja­ma. Re­kao je da Grad ne bi tre­ba­lo da iz­dva­ja vi­še nov­ca za Spens da bi iz­najm­lji­vao ta­mo­šnje lo­ka­le, već da to pri­vat­ni­ci bo­lje ra­de. Uslo­vi i am­bi­jent po­slo­va­nja su se pro­me­ni­li i jav­ni sek­tor s tim ne mo­že da se no­si, sma­tra Vu­če­vić, ali na­po­mi­nje i da ru­še­nje Spen­sa ni­je re­al­na op­ci­ja.

izvor: dnevnik.rs, agencije, foto: Stare fotografije Novog Sada

POPULARNO