No­vi Sad do­bi­ja no­vu usta­no­vu - Deč­ji kul­tur­ni cen­tar


No­vi Sad će do­bi­ti no­vu usta­no­vu, No­vo­sad­ski deč­ji kul­tur­ni cen­tar, po­tom i ce­lo­kup­no vla­sni­štvo nad zgra­dom ne­ka­da­šnjeg Rad­nič­kog uni­ver­zi­te­ta

od­no­sno No­vo­sad­skog otvo­re­nog uni­ver­zi­te­ta, a za Apo­te­ku „No­vi Sad“ tra­ži­će se pri­vat­ni part­ner, od­lu­či­la je Skup­šti­na gra­da na rad­noj sed­ni­ci.

Pret­hod­no, na sve­ča­noj sed­ni­ci, od­bor­ni­ce i od­bor­ni­ci od­lu­či­li su da Fe­bru­ar­sku na­gra­du No­vog Sa­da za 2017. go­di­nu do­de­le prof. dr Ti­ho­mi­ru Vej­no­vi­ću.

Gra­do­na­čel­nik Mi­loš Vu­če­vić, u obra­ća­nju no­vi­na­ri­ma pred sed­ni­cu, is­ta­kao je da su pre­u­zi­ma­nje zgra­de Rad­nič­kog i pro­je­kat jav­no-pri­vat­nog part­ner­stva (JPP) za Apo­te­ku „No­vi Sad“ neo­če­ki­va­no zna­čaj­ne tač­ke za pr­vu sed­ni­cu grad­skog par­la­men­ta u ovoj go­di­ni.

„Na­kon du­go vre­me­na Grad će po­sta­ti vla­snik zgra­de, što je pred­u­slov da se pri­stu­pi re­ša­va­nju pro­ble­ma s tom gra­đe­vi­nom“, iz­ja­vio je Vu­če­vić.“ Ima­će­mo da­le­ko pre­ci­zni­ji pre­gled si­tu­a­ci­je i šta se mo­že s njom ura­di­ti. Na­kon pre­u­zi­ma­nja – a ve­ru­jem da će nam Re­pu­bli­ka pre­ne­ti vla­sni­štvo – ura­di­će­mo eko­nom­ske ana­li­ze da bi­smo vi­de­li šta je naj­i­spla­ti­vi­je za budžet Gra­da – da li će ta­mo bi­ti jav­ne slu­žbe, da li će­mo zva­ti pri­vat­ne part­ne­re, da li će­mo ko­ri­sti­ti deo za start-apo­ve...“.On je na­po­me­nuo da je ta­ko­đe zna­čaj­no što će grad do­bi­ti zgra­du ume­sto be­ton­skog ko­stu­ra ne­ka­da­šnjeg Rad­nič­kog.

Ko­men­ta­ri­šu­ći pred­log pro­jek­ta JPP-a za Apo­te­ku „No­vi Sad“, Vu­če­vić je is­ta­kao da je to pr­vi ta­kav po­du­hvat u Sr­bi­ji što se ti­če dr­žav­nih apo­te­kar­skih usta­no­va.

„Ni­smo se igra­li la­kih re­še­nja, po­nu­di­li smo in­sti­tu­ci­o­nal­no, kon­cep­tu­al­no, ne sa­mo naj­za­ko­ni­ti­ji ne­go i naj­od­go­vor­ni­ji i, po me­ni, naj­bo­lji na­čin da se re­ši taj pro­blem. To je šan­sa da po­mog­ne­mo Apo­te­ci i za­po­sle­ni­ma, ko­ji su bi­li part­ne­ri u ovom pro­ce­su ko­ji, bez njih, ne bi­smo mo­gli do­ve­de­sti do kra­ja“, ka­zao je Mi­loš Vu­če­vić.

izvor: dnevnik.rs, agencije, foto: NSinfo