Danas hit­na sed­ni­ca UO FK Voj­vo­di­na - Tema loši rezultati i de­blo­ka­da ra­ču­na


Du­šan Vla­o­vić, pred­sed­nik Uprav­nog od­bo­ra Fud­bal­skog klu­ba
Voj­vo­di­na, za četvrtak (30.novembar) je za­ka­zao hit­nu sed­ni­cu ovog te­la

Na sednici će se ras­pra­vlja­ti o ak­tu­el­noj sport­skoj si­tu­a­ci­ji u ko­joj se klub na­šao po­sle se­ri­je lo­ših re­zul­ta­ta u Su­per­li­gi Sr­bi­je i po­tra­ži­ti re­še­nja ko­ja će na sna­zi bi­ti do za­vr­šet­ka je­se­njeg de­la po­lu­se­zo­ne.

Po­red to­ga, ka­ko Dnev­nik sa­zna­je, te­ma će bi­ti i što hit­ni­ja de­blo­ka­da klup­skog ra­ču­na.

Sed­ni­ca UO FK Voj­vo­di­na za­ka­za­na je za 18 ča­so­va.

izvor: dnevnik.rs, agencije, foto: fkvojvodina.rs

POPULARNO