Novi Sad dobio još jedan mural: Vo­do­pad na zi­du od 70 kva­drat­nih me­ta­ra - sli­ka­nje tra­jalo me­sec dana


No­vi mu­ral pod na­zi­vom „Topes de Collantes - Cuba ” osva­nuo je pre ne­ko­li­ko da­na na zgra­di na uglu uli­ca Voj­vo­de Šu­pljik­ca i Ar­hi­man­dri­ta Jo­va­na Ra­ji­ća

Na mo­der­noj zgra­di ko­ja je ne­dav­no za­vr­še­na, na zi­du od 70 kva­drat­nih me­ta­ra, oze­le­nje­ni vo­do­pad ko­ji se uli­va u je­ze­ro osli­ka­la je umet­ni­ca Ni­na Ći­ro­vić, a za taj pro­je­kat an­ga­žo­va­la ju je fir­ma „Volf-in­vest” ko­ja je i pro­jek­to­va­la zgra­du.

Ka­ko Dnevnik saznaje od di­rek­to­ra i vla­sni­ka te fir­me Želj­ka Pu­da­ra, pro­ces osli­ka­va­nja je bio kom­pli­ko­van jer je zid naj­pre iz­ra­đen hra­pa­vim mal­te­rom.

“ Pri­pre­ma je bi­la spe­ci­fič­na, a zbog hra­pa­vog mal­te­ra je bi­lo znat­no ote­ža­no ka­sni­je sli­ka­ti na zi­du, ali je efe­kat da­le­ko bo­lji – re­kao je Pu­dar, i do­dao da je umet­ni­ca, zbog to­ga što je sva­ki de­talj sli­ka­la ruč­no, mu­ral ra­di­la me­tar po me­tar pa je pro­ces sli­ka­nja tra­jao oko me­sec. – Ura­đe­na je fi­na pod­lo­ga, a po­sle smo sve to za­šti­ti­li pa će mu­ral du­go op­sta­ja­ti. Ni­smo hte­li da se to ura­di spre­je­vi­ma, već da to ruč­no osli­ka aka­dem­ski sli­kar, baš ona­ko ka­ko tre­ba. “

Pu­dar je za Dnevnik ot­krio da će se no­vi mu­ral još do­ra­đi­va­ti pa će usko­ro bi­ti za­sa­đe­na pu­za­vi­ca ko­ja će se pe­nja­ti uz oluk, a na dnu osli­ka­nog je­ze­ra bi­će po­sta­vljen bam­bus pa će, ka­ko ka­že, iz­gle­da­ti kao da je vo­do­pad pri­rod­no oze­le­njen.

“ Ni­je nam cilj da iz­ra­đu­je­mo mu­ra­le bi­lo gde, to će­mo na­sta­vi­ti da ra­di­mo uko­li­ko nam se uka­že pri­li­ka i uko­li­ko bu­de­mo ima­li do­bar pro­stor za to”, na­po­me­nuo je vla­snik fir­me „Volf-in­vest”.

izvor: dnevnik.rs, agencije, foto: ilustracija

POPULARNO