13.07.2017.

Letnja pauza iz­me­đu dve grej­ne se­zo­ne - 1,15 milijardi za ra­do­ve na rekonstrukci­ji vre­lo­vod­ne mre­že


Let­nju pa­u­zu iz­me­đu dve grej­ne se­zo­ne, kao i sva­ke go­di­ne, „No­vo­sad­ska to­pla­na“ ko­ri­sti za re­kon­struk­ci­ju de­lo­va teh­nič­kog si­ste­ma
a, ka­ko na­vo­de u pred­u­ze­ću, ove go­di­ne li­sta za­cr­ta­nih po­slo­va je pri­lič­no du­ga.

U „To­pla­ni“ su za­do­volj­ni pret­hod­nom grej­nom se­zo­nom, za ko­ju ka­žu da je pro­te­kla s mi­ni­mal­nim bro­jem ha­va­ri­ja zbog obim­nih ra­do­va u me­đu­se­zo­ni 2016. go­di­ne, a di­rek­tor pred­u­ze­ća Do­bro­sav Ar­so­vić is­ti­če da se kao rezultat do­brog po­slo­va­nja po­ja­vi­la mo­guć­nost izdvajanja 1,15 milijardi dinara sa­mo za ra­do­ve na rekonstrukci­ji vre­lo­vod­ne mre­že, što je dvo­stru­ko vi­še ne­go lane.

Po nje­go­vim re­či­ma, iz grad­skog budžeta iz­dvo­je­no je 76,3 mi­li­o­na di­na­ra za re­kon­struk­ci­ju 1.250 me­ta­ra tra­se vre­lo­vo­da i vre­lo­vod­nih pri­klju­ča­ka u Ko­sov­skoj uli­ci, gde je pla­ni­ra­na za­me­na 2,5 ki­lo­me­ta­ra sta­rih če­lič­nih ce­vi u be­ton­skom ka­na­lu no­vim pre­di­zo­lo­va­nim ce­vi­ma, dok sve osta­le in­ve­sti­ci­je pred­u­ze­će oba­vlja svo­jim nov­cem.

Pla­ni­ra­nim tem­pom od­vi­ja­ju se ra­do­vi na 750 me­ta­ra tra­se vre­lo­vo­da na Bu­le­va­ru Slo­bo­da­na Jo­va­no­vi­ća, po­tom u blo­ku uli­ca Ar­se Te­o­do­ro­vi­ća i Ma­sa­ri­ko­ve, gde je u to­ku re­kon­struk­ci­ja 600 me­ta­ra vre­lo­vod­ne mre­že. Za­po­če­la je i re­kon­struk­ci­ja 1.250 me­ta­ra vre­lo­vo­da u Uli­ci No­vo­sad­skog saj­ma i 1.100 me­ta­ra vre­lo­vo­da u blo­ku uli­ca Jan­ka Čme­li­ka, Mi­la­na Pro­ti­ća i Bo­ška Vre­ba­lo­va, kao i blo­ku Tr­ga Fe­ren­ca Fe­he­ra i uli­ca Mak­si­ma Gor­kog, Jo­va­na Đor­đe­vi­ća, Vla­di­ke Pla­to­na i Po­li­ta De­san­či­ća.

Ra­di se i na ki­lo­me­tru tra­se ma­gi­stral­nog vre­lo­vo­da na Bu­le­va­ru oslo­bo­đe­nja i Bu­le­va­ru Slo­bo­da­na Jo­va­no­vi­ća, po­tom u blo­ku Al­ma­ške i Uli­ce Pa­vla Sta­ma­to­vi­ća, a pla­ni­ra­na je i iz­grad­nja 20 vre­lo­vod­nih pri­klju­ča­ka za no­vo­i­zgra­đe­ne objek­te ši­rom gra­da.

Do kra­ja gra­đe­vin­ske se­zo­ne „No­vo­sad­ske to­pla­ne“ pla­ni­ra­ne su i re­kon­struk­ci­je de­o­ni­ca vre­lo­vo­da i vre­lo­vod­nih pri­klju­ča­ka u blo­ku Ma­ro­di­će­ve uli­ce i uli­ca Bog­da­na Ga­ra­ban­di­na i Se­sta­ra Nin­ko­vić. Po­sla će bi­ti i na vre­lo­vo­di­ma u blo­ku uli­ca Mi­ro­sla­va An­ti­ća, Va­se Sta­ji­ća, Mi­le­te Jak­ši­ća i Voj­vo­đan­skih bri­ga­da, po­tom u Uli­ci Sta­no­ja Sta­no­je­vi­ća, ta­ko­đe i u blo­ku Bu­le­va­ra voj­vo­de Ste­pe i Bu­le­va­ra kne­za Mi­lo­ša, kao i u blo­ku uli­ca Jan­ka Ve­se­li­no­vi­ća, Kor­ne­li­ja Stan­ko­vi­ća i Ili­je Bir­ča­ni­na. Za ovu go­di­nu pla­ni­ra­no je i pro­ši­re­nje vre­lo­vod­ne mre­že u Ko­per­ni­ko­voj uli­ci za oko 200 me­ta­ra.

" Ni­šta ma­nje rad­no le­to ne­će bi­ti ni na kon­zum­nom pod­ruč­ju Pe­tro­va­ra­di­na, gde vre­lo­vod bro­ji naj­vi­še go­di­na sta­ro­sti, čak vi­še od 35. Dr­že­ći se prin­ci­pa da su de­o­ni­ce vre­lo­vo­da ko­je su naj­sta­ri­je i naj­ne­po­u­zda­ni­je i gde je za­be­le­žen naj­ve­ći broj ha­va­ri­ja, pri­o­ri­te­ti za re­kon­struk­ci­ju, pla­ni­ra­ni su i ra­do­vi na pod­mla­đi­va­nju vre­lo­vo­da u Pe­tro­va­ra­di­nu ", na­po­mi­nje za Dnevnik di­rek­tor Ar­so­vić.

izvor: dnevnik.rs, foto: ilustracija, NSinfo