07.06.2017.

Mi­lan Be­lić: Pred na­ma još jed­na du­ga i na­por­na se­zo­na - po­tre­ban kva­li­te­tan igrač­ki ka­dar


Mi­lan Be­lić je ne­ka­da ple­nio sjaj­nim igra­ma u dre­su Voj­vo­di­ne, a da­nas je naj­bli­ži sa­rad­nik še­fa struč­nog šta­ba Ra­do­sla­va Ba­ta­ka

„Sve za sa­da ide pre­ma pla­nu, pro­ble­ma prak­tič­no ne­ma­mo. Mom­ci ko­ji su do­šli na pro­bu do­bro tre­ni­ra­ju i sve ih ima­mo u fo­ku­su, a o ko­nač­nom spi­sku put­ni­ka za Zla­ti­bor iz­ja­sni­će­mo se sutra. Da li će to bi­ti po­sle ju­tar­njeg ili po­po­dnev­nog tre­nin­ga, osta­je da vi­di­mo. Ne­ko­li­ko igra­ča nas je na­pu­sti­lo i va­lja­lo bi da se po­ja­ča­mo na po­zi­ci­ji na­pa­da­ča, kao i što­pe­ra, jer je pred na­ma još jed­na du­ga i na­por­na se­zo­na, u ko­joj će nam bi­ti po­tre­ban kva­li­te­tan igrač­ki ka­dar. Tru­di­mo se da pri­pre­me od­ra­di­mo što bo­lje, at­mos­fe­ra me­đu mom­ci­ma je od­lič­na i ne­ma raz­lo­ga da ta­ko ne osta­ne i u na­stav­ku ra­da“, re­kao je Be­lić.

izvor: dnevnik.rs, foto: arhiva, Moja Voša

Voša ponovo suspendovana - zabrana registracije novajlija