08.05.2017.

Kultura na Štrandu: Za fe­sti­val „Du­nav­ska so­na­ta” vi­še od sto pri­ja­vlje­nih


Zbog ve­li­kog bro­ja pri­ja­vlje­nih kan­di­da­ta, uče­sni­ci fe­sti­va­la kla­sič­ne mu­zi­ke „Du­nav­ska so­na­ta”
ko­ji se odr­ža­va u av­gu­stu, bi­će po­zna­ti tek na­kon dru­ge audi­ci­je, kra­jem ma­ja.

Od­lu­ku je do­ne­la tro­čla­na ko­mi­si­ja na­kon pr­ve audi­ci­je ko­ja je odr­ža­na pro­te­klog vi­ken­da u Mul­ti­me­di­jal­nom cen­tru Aka­de­mi­je umet­no­sti u No­vom Sa­du. Do sa­da je pri­ja­vlje­no vi­še od sto­ti­nu iz­vo­đa­ča, a rok za pri­ja­ve pro­du­žen je do 20. ma­ja.

– Do sa­da se pred­sta­vi­lo pe­de­se­tak kan­di­da­ta i sa­da je pred ko­mi­si­jom ve­o­ma te­žak za­da­tak, tim te­ži što na dru­goj audi­ci­ji mo­že­mo oče­ki­va­ti i ve­ći broj ta­len­to­va­nih mu­zi­ča­ra – ob­ja­šnja­va umet­nič­ki di­rek­tor fe­sti­va­la Mar­ko Mi­le­tić. – Upra­vo za­to smo do­ne­li za­jed­nič­ku od­lu­ku da se se­lek­ci­ja pra­vi tek na­kon što ko­mi­si­ja po­slu­ša sve kan­di­da­te da bi­smo us­po­sta­vi­li je­din­stven kri­te­ri­jum.

Pra­vo uče­šća na „Du­nav­skoj so­na­ti”, či­ji je na­grad­ni fond 300.000 di­na­ra, ima­ju svi mu­zi­ča­ri sta­ri­ji od šest go­di­na. Za pri­ja­vu je po­treb­no do­sta­vi­ti krat­ku bi­o­gra­fi­ju, na­ziv kom­po­zi­ci­je do pet mi­nu­ta ko­jom će se kan­di­dat pred­sta­vi­ti i kon­takt-te­le­fon na imejl-adre­su du­nav­ska.so­na­ta@gmail.com. Uče­sni­ci se mo­gu pred­sta­vi­ti sa­mo­stal­no, uz prat­nju ko­re­pe­ti­to­ra, ili u sa­sta­vi­ma (duo, trio, kvar­tet), a mo­gu se pri­ja­vi­ti i a ka­pe­la ho­ro­vi, kao i me­tal i rok sa­sta­vi ko­ji će od­svi­ra­ti de­la kla­sič­ne mu­zi­ke u pri­la­go­đe­nom aran­žma­nu.

izvor: dnevnik.rs, foto: asocijacija.uns