28.04.2017.

Vozači GSP-a odlaze u EU, če­ka se odo­bre­nje od mi­ni­star­stva za nova zapošljavanja


“Oko 40 vo­za­ča Grad­skog sa­o­bra­ćaj­nog pred­u­ze­ća „No­vi Sad” pri­pre­ma se da naj­ka­sni­je do sep­tem­bra sa­mo­i­ni­ci­ja­tiv­no pod­ne­se zah­tev za ras­kid rad­nog od­no­sa
i po­sao šo­fe­ra po­tra­že u ze­mlja­ma Evrop­ske uni­je (EU)”, ka­že za Dnevnik vo­zač grad­skog pre­vo­zni­ka Lju­bi­ša Gaj­do­bra­na­ski, ko­ji po­sle 32 go­di­ne rad­nog is­ku­stva u tom pred­u­ze­ću, za oko dva me­se­ca tre­ba da poč­ne da vo­zi ka­mion šle­per-hlad­nja­ču u Bra­ti­sla­vi za ita­li­jan­sku fir­mu „Mo­sa­re­li”.

Glav­ni raz­log za od­la­zak u Slo­vač­ku je, ka­že Gaj­do­bran­ski, pla­ta od oko 2.400 evra, dok ov­de pri­ma od 40.000 do 50.000 di­na­ra.

“Od 2.400 evra ima­ću i ja za tro­šak u Bra­ti­sla­vi, mo­ja po­ro­di­ca u No­vom Sa­du i još ću mo­ći da ušte­dim, ra­ču­nam oko 1.000 evra“, na­vo­di Gaj­do­bran­ski.

Dodaje daje u „Mo­sa­re­li­ju” oko 40 mol­bi vo­za­ča iz Grad­skog sa­o­bra­ćaj­nog pred­u­ze­ća „No­vi Sad” ko­ji bi ta­ko­đe že­le­li da na­pu­ste no­vo­sad­skog pre­vo­zni­ka i za­po­sle se u Bra­ti­sla­vi.

“Pre 18 me­se­ci u „Mo­sa­re­li” je oti­šao da ra­di je­dan ko­le­ga iz GSP-a i u kon­tak­tu s njim smo do­šli do bro­je­va te­le­fo­na ita­li­jan­skog pre­vo­zni­ka i ta­ko je kre­nu­la po­tra­ga za no­vim za­po­sle­njem”, priča Gajdobranski za Dnevnik.

Gaj­do­bran­ski do­da­je da ume da se spo­ra­zu­me­va na en­gle­skom, a i da zna slo­vač­ki je­zik.

Iz­vr­šni di­rek­tor no­vo­sad­skog grad­skog pre­vo­zni­ka Ni­ko­la Jo­kić ka­že da fir­ma ima 620 vo­za­ča i da je fluk­tu­a­ci­ja rad­ne sna­ge uobi­ča­je­na.

“Iz fir­me je od po­čet­ka go­di­ne oti­šlo 20 vo­za­ča, ali je me­đu nji­ma deo i re­dov­no pen­zi­o­ni­san“, na­gla­ša­va Jo­kić.

Kaže da imaju na­ja­vu ne­kih vo­za­ča da će na­stu­pi­ti zna­čaj­ni­ji od­liv tih ka­dro­va zbog od­la­ska u ino­stran­stvo, ali to ne­će ugro­zi­ti funk­ci­o­ni­sa­nje jav­nog.

S dru­ge stra­ne, Jo­kić na­gla­ša­va, da sva­ko­dnev­no pri­ma­ju zah­te­ve kan­di­da­ta za za­po­sle­nje pa or­ga­ni­zu­ju te­sti­ra­nje kan­di­da­ta s po­lo­že­nom D ka­te­go­ri­jom.

“Oni ko­ji uspe­šno ura­de test ula­ze u ba­zu ka­dro­va i po po­tre­bi se po­zi­va­ju da ra­de u pred­u­ze­ću“, is­ti­če iz­vr­šni di­rek­tor Ni­ko­la Jo­kić.

On uka­zu­je i na to da je ma­njak vo­za­ča auto­bu­sa i ka­mi­o­na u EU ose­tan pa su za­to i do­bro pla­će­ni, ali da na od­la­zak zbog bo­ljih ma­te­ri­jal­nih uslo­va jav­no pred­u­ze­će ne mo­že uti­ca­ti.

Po­da­ci Sin­di­ka­ta „Ne­za­vi­snost” ka­žu da je u pro­te­klih 18 me­se­ci iz fir­me oti­šlo 50 vo­za­ča, i da se još to­li­ko pri­pre­ma da na­pu­sti grad­skog pre­vo­zni­ka to­kom le­ta.

“Naj­bol­ni­je je to što od­la­ze vo­za­či s vi­še­de­ce­nij­skim rad­nim sta­žom u pred­u­ze­ću“, na­gla­ša­va Ob­rad Te­pić i dodaje:“ U po­re­đe­nju s 2008, ka­da su vo­za­či pri­ma­li pla­tu u di­na­ri­ma iz­me­đu 700 i 800 evra, sa­da je me­seč­na za­ra­da iz­me­đu 40.000 i 50.000 di­na­ra, a u EU pro­sek pla­te vo­za­ča se kre­će od 2.000 do 3.000 evra.”

Po nje­go­vim re­či­ma, grad­ski pre­vo­znik sa­da če­ka odo­bre­nje od nad­le­žnog mi­ni­star­stva da po zah­te­vu pred­u­ze­ća za­po­sli 25 vo­za­ča. La­ne im je do­zvo­lje­no da pri­me 21 šo­fe­ra.

“Od­la­zak iz pred­u­ze­ća ni­je sa­mo zbog ve­će pla­te već i zbog to­ga što se te­ret po­sla zbog manj­ka vo­za­ča pre­li­va na po­sto­je­ću rad­nu sna­gu pa su vo­za­či pre­op­te­re­će­ni“, ka­že Te­pić.

On do­da­je da im ne­do­sta­ju i me­ha­ni­ča­ri u ra­di­o­ni­ci jer ih je mno­go oti­šlo u pen­zi­ju, a no­vi, zbog za­bra­ne za­po­šlja­va­nja, ni­su pri­ma­ni.

izvor: dnevnik.rs, foto: NSinfo