14.04.2017.

Pro­da­ta samo po­lo­vi­na ara­žma­na pred praznike


Sa­mo po­lo­vi­na ho­tel­skih i ho­stel­skih ka­pa­ci­te­ta u gra­du je po­pu­nje­na uoči Us­kr­sa, ko­ji ove go­di­ne obe­le­ža­va­ju svi hri­šća­ni isto­vre­me­no

Oče­ki­va­lo se da će i u No­vom Sa­du sve bi­ti ras­pro­da­to, po­put Be­o­gra­da, či­ji se ho­te­li­je­ri hva­le da će to­kom us­kr­šnjih pra­zni­ka bi­ti pu­ni. Pret­po­sta­vlja se da će bar po­lo­vi­na od tih tu­ri­sta iz srp­ske pre­sto­ni­ce, obi­ći i zna­me­ni­to­sti na­še­ga gra­da.

U No­vom Sa­du, pod­se­ća­mo, ima 24 ho­te­la s dve i po hi­lja­de le­ža­ja u 1.226 so­ba, a u 15 ho­ste­la ima osam sto­ti­na kre­ve­ta.

“La­ne se Us­krs po­klo­pio s Pra­zni­kom ra­da, ali je No­vi Sad u ma­ju, zbog Po­ljo­pri­vred­nog saj­ma, vr­lo po­se­ćen pa se broj tu­ri­sta to­kom lanj­skog i ovo­go­di­šnjeg pra­zni­ka ne mo­že po­re­di­ti”,ka­že sa­mo­stal­na struč­na sa­rad­ni­ca za raz­voj i pro­mo­ci­ju tu­ri­zma u Tu­ri­stič­koj or­ga­ni­za­ci­ji No­vog Sa­da (TONS) Da­ni­je­la Jo­ka­no­vić. Ona ka­že da je ovog me­se­ca za­be­le­že­na naj­ve­ća po­se­ta tu­ri­sta iz Izra­e­la, Tur­ske, Slo­ve­ni­je, Ne­mač­ke, Fran­cu­ske i Ita­li­je.

“Izra­el­ci se naj­vi­še in­te­re­su­ju, raz­u­me se, za Si­na­go­gu, ali ih za­ni­ma­ju i fru­ško­gor­ski ma­na­sti­ri, a to pri­vla­či i dru­ge tu­ri­ste. La­ne smo u apri­lu ima­li 15.621 tu­ri­stu i za­be­le­že­no je 2.840 no­će­nja. Re­pu­blič­ki za­vod za sta­ti­sti­ku još ni­je ob­ra­dio po­dat­ke o to­me ko­li­ko je tu­ri­sta po­se­ti­lo Srp­sku Ati­nu u mar­tu, ali u pr­va dva me­se­ca u 2017. u na­šem gra­du bo­ra­vi­lo ih je 16.390 i za­be­le­že­no vi­še od 30.000 no­će­nja“, re­kla je Da­ni­je­la Jo­ka­no­vić, piše Dnevnik.

izvor: dnevnik.rs, foto: instagram.com/nsinfo