04.04.2017.

Po­pra­vlje­ne pe­šač­ke po­vr­ši­ne u Zmaj Jo­vi­noj i Du­nav­skoj - krpe se rupe na Novom naselju, Adicama...


U okvi­ru go­di­šnjeg pla­na re­dov­nog odr­ža­va­nja sa­o­bra­ćaj­ni­ca, gra­đe­vin­ske eki­pe JKP „Put” in­ten­ziv­no ra­de pre­ma utvr­đe­nom pla­nu
na ve­li­kom bro­ju lo­ka­ci­ja, ka­ko u gra­du, ta­ko i u pri­grad­skim na­se­lji­ma.

Pr­ven­stve­no je reč o sa­na­ci­ji ko­lo­vo­za na ko­ji­ma je ošte­ćen as­falt po pla­nu pri­o­ri­te­ta i in­spek­cij­skim na­lo­zi­ma, a za­tim i na ce­loj te­ri­to­ri­ji gra­da.

Ra­do­vi su za­vr­še­ni ili su u to­ku na Bu­le­va­ru voj­vo­de Ste­pe, u Uli­ci Mi­ro­sla­va Pro­da­no­vi­ća Mić­ka, na tra­si Ma­ra­to­na i u uli­ca­ma Mla­de­na Sto­ja­no­vi­ća, Ma­ri­je Bur­sać i Je­se­nji­no­voj na Adi­ca­ma. U Srem­skoj Ka­me­ni­ci udar­ne ru­pe po­pra­vlja­ju se u uli­ca­ma Voj­vo­de Put­ni­ka, Dr Bran­ka Mi­lo­va­no­vi­ća i Đu­re Jak­ši­ća.

U Zmaj Jo­vi­noj i Du­nav­skoj uli­ci po­pra­vlje­ne su pe­šač­ke po­vr­ši­ne.

Što se po­prav­ki tu­ca­nič­kih ko­lo­vo­za ti­če, za­vr­še­ne su u ve­li­kom bro­ju u Fu­to­gu i na Vi­dov­dan­skom na­se­lju. U to­ku su ra­do­vi u de­vet uli­ca u Ve­ter­ni­ku i pet na Saj­lo­vu, a sle­de­će sed­mi­ce pla­ni­ra­ni su ra­do­vi u Adi­ca­ma.

Po re­či­ma Bi­lja­ne Ću­bić za Dnevnik, ko­ja je u tom pred­u­ze­ću za­du­že­na za od­no­se s jav­no­šću, u Ka­ću se as­fal­ti­ra uli­ca Del­fe Iva­nić, dok je u Fu­to­gu u to­ku ugrad­nja as­flat­nog slo­ja u Ri­bar­skoj uli­ci. U pla­nu je i as­fal­ti­ra­nje još ne­ko­li­ko uli­ca, po­čev od Uli­ce Mla­de­na Sto­ja­no­vi­ća.

U Rad­noj zo­ni „Se­ver 4” za­vr­še­na je ugrad­nja as­fal­ta na ula­zno-iz­la­znom kra­ku, na re­žij­skoj tra­ci auto-pu­ta.

Ode­lje­nje za sa­o­bra­ćaj­ni­ce ovih da­na obe­le­ža­va ho­ri­zon­tal­nu sig­na­li­za­ci­ju na ra­kr­sni­ci Bu­le­var ca­ra La­za­ra – Ste­va­na Mu­si­ća – Dr Zo­ra­na Đin­đi­ća, kao i pe­šač­ki pre­laz pre­ko Uli­ce dr Zo­ra­na Đin­đi­ća, dok se na rak­sr­sni­ci Bu­le­va­ra oslo­bo­đe­nja i Bu­le­va­ra kra­lja Pe­tra Pr­vog po­sta­vlja sig­na­li­za­ci­ja za sle­pe i sla­bo­vi­de.

izvor: dnevnik.rs, agencije, foto: instagram.com/nsinfo