01.04.2017.

Lir će zaposliti još 1.400 ljudi - mogućnost napredovanja u fabrikama ove kompanije u 37 zemalja


Kompanija "Lir" (Lear) pored zaposlenih 1.500 radnika, zaposliće još 1.400 ljudi, koji će imati mogućnost napredovanja u fabrikama ove kompanije u 37 zemalja


Ova kompanija otvorila je novi pogon u Radnoj zoni "Sever 4", u kojem će se proizvoditi žičani pojasevi.

Do­šli smo u Sr­bi­ju u de­cem­bru 2015. go­di­ne, ka­da smo pot­pi­sla­li ugo­vor s Vla­dom Sr­bi­je i Gra­dom No­vim Sa­dom da „Lir” po­kre­ne pro­iz­vod­nju ka­blo­va za auto-in­du­stri­ju, a od apri­la prošle godine fa­bri­ka je po­če­la da ra­di na pod­ruč­ju Lu­ke No­vi Sad – kaže di­rek­tor fa­bri­ke u No­vom Sa­du Pa­vel La­ri­nov i dodaje da se u Radnoj zoni „Sever 4“ nalaze od novembra prošle godine, a da će se u nvoom pogonu proizvoditi žičani pojasevi. Prema njegovim rečima sada je zaposleno u ovoj kompanija 1.500 ljudi svih životnih dobi.

-Bi­će po­sla za još oko 1.400 no­vih rad­ni­ka. Za nas je va­žno da rad­nik do­bro ra­di svoj po­sao i ne gle­da­mo na pol, go­di­ne, obra­zo­va­nje, po­re­klo, pa je mo­gu­će i na­pre­do­va­ti, ne sa­mo u ovoj fa­bri­ci već se za­po­sle­ni­ma pru­ža šan­sa i u na­šim fa­bri­ka­ma u 37 ze­ma­lja, gde je upo­sle­no vi­še od 150 hiljada lju­di- kaže Larinov.

„Lir” je tre­nut­no na 154. po­zi­ci­ji na li­sti pet sto­ti­na naj­u­spe­šni­jih ko­mpa­ni­ja sve­ta.

Po re­či­ma pot­pred­sed­ni­ka kom­pa­ni­je i še­fa prav­ne slu­žbe „Li­ra” Mar­ti­na He­ming­ste­na, za 11 me­se­ci ra­da u No­vom Sa­du fa­bri­ka, od­no­sno za­po­sle­ni, po­sti­gli su kva­li­tet ko­ji od­go­va­ra naj­vi­šim stan­dar­di­ma, kao i pro­iz­vo­di u dru­gim „Li­ro­vim” fa­bri­ka­ma, i za­dr­ža­ni su po­tro­ša­či „Ford”, „Opel”, “BMW“…

- Kao dru­štve­no od­go­vor­na kom­pa­ni­ja, oba­ve­zni smo da bu­de­mo naj­bo­lji po­slo­dav­ci, da do­bro upra­vlja­mo ljud­skim re­sur­si­ma i da po­tro­ša­či­ma-kup­ci­ma i da­lje nu­di­mo pro­iz­vod naj­vi­šeg kva­li­te­ta - kaže Mar­tin He­ming­sten.

izvor: dnevnik.rs, agencije, foto: ilustracija, novisad.rs